Školy


Ako to funguje?

Podľa výskumu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) nebolo počas prvej vlny pandémie do online vzdelávania zapojených až 18,5% žiakov základných a stredných škôl. Negatívne boli zasiahnutí predovšetkým žiaci základných, stredných a stredných odborných škôl zo znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kritická je aj skupina žiakov, ktorí v školskom roku 2022/2023 nastúpili do prvých ročníkov stredných škôl a do deviatych ročníkov základných škôl, čo potvrdzuje aj fakt, že študijné výsledky a vedomosti týchto detí sa počas pandémie výraznejšie zhoršili. Práve z tohto dôvodu je projekt Digitálny žiak určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

 

Pre koho je projekt určený?

Skupiny oprávnených užívateľov tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
  • žiaci 1. ročníka strednej školy  pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti – teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

Kontakt pre školy: +421 917 848 277

 

Dokumenty na stiahnutie:

Metodické usmernenie – Časté otázky a odpovede

Metodické usmernenie pre vedenie školy

Metodické usmernenie – Opis cieľových skupín

Metodické usmernenie – Opis digitálnych zariadení

Metodické usmernenie – Postup pri komunikácii