Často kladené otázky


1. Dokedy je možné o príspevok požiadať a uplatniť si ho?

Registrácia prvákov, resp. kvintánov, stredných škôl v školskom roku 2022/2023 bola ukončená 31.08.2023. Žiaci prvého ročníka stredných škôl v školskom roku 2023/2024 a žiaci z ostatných cieľových skupín majú možnosť registrácie do 30.09.2023. Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 30. novembra 2023.

2. O príspevok som žiadal(a) už pred nejakým časom, no stále mi neprišiel kód. Ako zistím či registrácia prebehla úspešne, prípadne či už mi SMS nemala prísť?


Overiť stav Vašej registrácie je možné online, a to na register.digitalnyziak.sk/overenie. Po zadaní rodného čísla žiaka, registrovaného rodného čísla zákonného zástupcu a čísla mobilného telefónu sa do pár sekúnd dozviete či je uvedené rodné číslo žiaka úspešne registrované v projekte.

Ak overovací formulár vypíše hlášku, že dané rodné číslo žiaka nie je registrované, alebo zadané údaje nesedia podľa registrácie, je potrebné kontaktovať call centrum a preveriť, prípadne opraviť, zaregistrované údaje.

3. Ako si overím svoj telefonický kontakt v registrácii?

Po odoslaní registračného formuláru vám bola na zadané mobilné číslo zaslaná validačná SMS s kódom na potvrdenie správnosti zadaného mobilného čísla. Pokiaľ validačnú SMS nemáte, zaznačením „Neprišla mi overovacia SMS“ na stránke https://register.digitalnyziak.sk/vp/ o ňu môžete opätovne požiadať.

Zadajte rodné číslo žiaka uvedené v registrácii a telefónne číslo zákonného zástupcu, ku ktorému máte prístup. Telefónne číslo sa musí zhodovať s tým, ktoré ste pôvodne uviedli v registračnom formulári. Ak ste zmenili mobilné číslo, je potrebné kontaktovať call centrum a nahlásiť zmenu. Upozorňujeme, že napriek úspešnému overeniu nároku vám bez úspešného overenia telefónneho čísla nebude možné zaslať SMS s kódom pre uplatnenie príspevku.

4. Stratil(a) som SMS s kódom pre uplatnenie príspevku. Čo mám robiť?

Pre opätovné zaslanie kódu stačí vo formulári na stránke https://register.digitalnyziak.sk/odoslanie-kodu vyplniť správne údaje, ktorými ste sa registrovali. Uveďte mobilné telefónne číslo uvedené v registrácii, rodné číslo žiaka a registrované rodné číslo zákonného zástupcu.

Po kliknutí na „odoslať“ vám bude do niekoľkých minút opätovné odoslaný kód pre uplatnenie príspevku, ktorý môžete použiť pri nákupe.

5. V našej registrácii je uvedená nesprávna adresa. Kto mi pomôže s opravou?


Údaje ako ulica, číslo domu, PSČ, alebo mesto dokáže upraviť predajca priamo na predajni – nie je preto potrebné kontaktovať callcentrum. Vykonať opravu môžete priamo pri nákupe u niektorého zo stoviek zmluvných predajcov.

Nezabudnite so sebou vziať svoju potvrdzujúcu SMS s kódom pre uplatnenie príspevku. V prípade iných nesprávnych údajov sa, prosím, čo najskôr obráťte na naše callcentrum.

6. V čom spočíva podstata Digitálneho príspevku pre žiakov SR?

Kríza spôsobená globálnou pandémiou ochorenia COVID-19, a s ňou súvisiaci nútený prechod k dištančnému online vzdelávaniu, odkryli závažné nedostatky v schopnosti slovenského vzdelávacieho systému plnohodnotne využívať digitálne technológie, upozornili na nedostatočnú úroveň digitálnych zručností pedagógov a žiakov, no najmä, viditeľne poukázali na priepastné rozdiely v oblasti digitálneho vybavenia jednotlivých domácností.

Stav digitálnej vybavenosti základných a stredných škôl na Slovensku je pritom hlboko pod priemerom Európskej únie. Existujú pritom zásadné rozdiely v digitálnych zručnostiach a digitálnom vybavení medzi obcami a mestami, ako aj medzi jednotlivými socioekonomickými vrstvami. To potvrdzujú aj výsledky prieskumu v rámci programu PISA z roku 2018 (OECD), ktoré uvádzajú, že prístup k počítačom či inému digitálnemu zariadeniu na Slovensku nemajú mnohé domácnosti s nízkymi príjmami. Táto priepasť pritom niektorých žiakov priamo diskriminuje – podľa výskumu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) nebolo počas prvej vlny pandémie do online vzdelávania zapojených až 18,5% žiakov základných a stredných škôl. Podiel nezapojených študentov bol pritom najvyšší v školách v chudobnejších regiónoch s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V najvýraznejšej miere boli pandémiou, a s ňou súvisiacou nemožnosťou pripojenia k dištančnému vzdelávaniu, negatívne zasiahnutí žiaci základných, stredných a stredných odborných škôl zo znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň sa dvojročné obdobie pandémie obzvlášť negatívne podpísalo aj na žiakoch, ktorí v aktuálnom školskom roku nastúpili do prvých ročníkov stredných škôl a do deviatych ročníkov základných škôl. Ide pritom o skupinu žiakov, ktorá je pandémiou a jej negatívnymi dôsledkami najviac ohrozená, čo potvrdzuje aj fakt, že študijné výsledky a vedomosti týchto detí sa počas pandémie výraznejšie zhoršili, čo je zrejmé z výsledkov testovania Monitor 9. Ohrozenou skupinou sú však aj žiaci, ktorí zažili výpadky vzdelávania v 6., 7. a 8. ročníkoch na základnej škole, v rámci ktorých mali zvládnuť plynulý prechod na druhý stupeň základnej školy a prípravu na štúdium na strednej škole. Na rozdiel od ostatných vekových skupín, títo žiaci nemajú šancu dohnať zameškané učivo na základnej škole, pretože z nej odchádzajú, čo výrazne obmedzí ich možnosť uspieť na strednom stupni vzdelávania, ktorý predpokladá samostatnejší prístup k vzdelávaniu, ako aj schopnosť využívať digitálnu techniku v rámci domácej prípravy či počas samotnej výučby. 

Dostupnosť digitálnych zariadení aj v domácom prostredí však zároveň vytvára predpoklad na ešte kvalitnejšie a digitálne inkluzívne vzdelávanie, ktoré umožňuje plne rozvinúť potenciál žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl zo znevýhodneného prostredia v rámci vzdelávacieho procesu. Práve z tohto dôvodu pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v spolupráci s  Digitálnou koalíciou – Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR (DK) Národný projekt (NP) s názvom Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorého primárnym cieľom je vyrovnať štartovacie pozície, podporiť rovný prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, a to bez ohľadu na to z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú, a sprístupniť digitálnu techniku žiakom zo znevýhodnených, vyššie popísaných, rizikových skupín obyvateľstva, ktorá im pomôže využívať vzdelávací proces efektívne a plnohodnotne. Dostupnosť digitálne inkluzívneho vzdelávacieho systému orientovaná na individuálne potreby a schopnosť kompenzovať nerovnosti v štartovacích pozíciách, ktoré vyplývajú zo sociálneho či zdravotného znevýhodnenia, zároveň prispeje k zmierňovaniu ekonomických, sociálnych a regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. V širšom ponímaní je cieľom projektu prispieť k rozvoju digitálnych zručností potrebných pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Európska komisia pripomína, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla väčšie povedomie o potrebe rozvíjať digitálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bolo možné vyvíjať a zavádzať digitálne prístupné a inkluzívne systémy.

Sekundárnym cieľom NP je vytvoriť na Slovensku prvý, skutočne digitálny ročník všetkých žiakov prvého ročníka jednotlivých stredných škôl, ktorí boli najviac postihnutí dištančným vzdelávaním, nakoľko značne limitovalo ich možnosť plnohodnotnej prípravy na prechod na vyšší stupeň vzdelávania. Vďaka sprístupneniu digitálnych zariadení celému prvému ročníku stredných škôl sa umožní vytváranie i používanie digitálneho obsahu pre ucelenú skupinu žiakov, ktorí budú plne vybavení digitálnou technikou. Projekt Digitálny žiak predstavuje ucelený koncept, na ktorého konci je digitálnym žiakom každý žiak, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádza, a bez ohľadu na to, aké špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby má. Digitálny žiak je schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

7. Kto má na príspevok nárok?

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) počíta so skupinou približne 152 000 oprávnených užívateľov, pričom primárne ide o štyri skupiny žiakov

ktoré boli identifikované na základe odporúčaní Európskej komisie a v spolupráci Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom reflektujú predovšetkým na zhoršené výsledky prieskumov a testov v školskom prostredí spôsobené prechodom na dištančné vzdelávanie v dôsledku globálnej pandémie ochorenia COVID-19.

Skupiny oprávnených užívateľov tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
 • žiaci 1. ročníka strednej školy  pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti – teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

8. Je oprávneným užívateľom príspevku aj žiak školy na Slovensku, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky?

Oprávneným užívateľom príspevku je fyzická osoba – žiak, tak ako je definovaný podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), a ako je zároveň stanovený vo vyzvaní pre národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) (viď odpoveď na otázku číslo 2).

To znamená, že žiak nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Výnimku z tohto pravidla predstavujú žiaci, ktorí sú osobami, na ktoré sa vzťahuje dočasná ochrana podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2022/382 v spojení so zákonom č. 480/2001 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t. z. odídencov z Ukrajiny). Títo žiaci nie sú oprávnenou skupinou užívateľov, a pre túto cieľovú skupinu oprávnených užívateľov pripravila Digitálna koalícia samostatný projekt – viac informácií o ňom nájdete na ukrajinskyziak.sk.

9. Je potrebné k registrácii prikladať aj nejaké dokumenty a potvrdenia?

Nie, nie je. Údaje všetkých zaregistrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch overí priamo realizátor projektu. V prvom rade je však potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk,

kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

10. Ako funguje systém zberu dát a overovania nároku na príspevok?

Zber dát pre identifikáciu oprávnených užívateľov príspevku prebieha prostredníctvom webových formulárov zverejnených na stránke www.digitálnyžiak.sk. Tie je možné vyplniť cez internetový prehliadač počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Rozsah dát, ktoré žiak/zákonný zástupca poskytuje prijímateľovi NP, reflektuje zaradenie do jednej zo skupín oprávnených užívateľov príspevku:

 • meno a priezvisko žiaka, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • meno a priezvisko prvého zákonného zástupcu, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • meno a priezvisko druhého zákonného zástupcu, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • zaradenie do skupiny oprávnených užívateľov príspevku:
  • prvý ročník strednej školy
  • žiak žijúci v domácnosti, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi
  • žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
  • žiak žijúci v domácnosti, ktorej mesačný príjem je nižší ako 60% mediánu príjmu
   • Domácnosť žiaka tvorí:
   • Osoba 1 ……..
   • Osoba 2 ……
   • Osoba X ….
 • Názov a adresa školy 

Digitálna koalícia požiada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o overenie poskytnutých údajov v rezortných informačných systémoch a to najmä v systémoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vrátane ich podriadených a priamo riadených organizácií. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov. Na základe overenia údajov bude žiakovi/zákonnému zástupcovi doručená SMS informácia o oprávnení prijať príspevok a o možnostiach ďalšieho postupu.

11. Ako a kde si môžem digitálny príspevok uplatniť?

Uplatnenie digitálneho príspevku a zakúpenie konkrétneho digitálneho zariadenia bude možné v širokej škále maloobchodných prevádzok s digitálnou technikou v rámci celého Slovenska. Zamestnanci maloobchodných prevádzok, zapojených do projektu, budú špeciálne zaškolení a budú oprávneným užívateľom príspevku a ich zákonným zástupcom nápomocní v rámci celého procesu výberu optimálneho zariadenia, predaja, uplatnenia príspevku a inicializácie zariadenia.

12. Na aké zariadenia sa digitálny príspevok vzťahuje?

Národný projekt rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie.

Výška príspevku bola stanovená na základe konzultácií s Európskou komisiou a zohľadňuje 1,5 násobok životného minima, pričom hodnota príspevku je 350 eur. Zariadenia, ktoré je možné zakúpiť s použitím príspevku, sú primárne určené na vzdelávanie, a preto musia spĺňať nasledujúce parametre:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií
 • fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo
 • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
 • zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón
 • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi
 • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – v prípade tabletu SIM slot ( integrovaný LTE Modem). Pri ostatných zariadeniach možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť

V danom ponímaní sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov, pričom:

 • zariadenie musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém – jeho najnovšiu verziu, prípadne verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia (software) lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový software, a je tiež kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí – najmä Edunet a pod.
 • zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)
 • zariadenie musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania

* Výška príspevku neohraničuje cenu zakúpeného zariadenia. Užívateľ digitálneho príspevku/zákonný zástupca môže s vlastným doplatkom nakúpiť zariadenie a príslušenstvo aj nad rámec technickej špecifikácie a hodnoty príspevku.

* Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre.

* Digitálny príspevok nie je možné využiť na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov  a podobne.

13. Aké sú podmienky uplatnenia digitálneho príspevku?

Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť zákonný zástupca žiaka, ktorý je oprávneným užívateľom príspevku. V prípade plnoletosti žiaka (pri žiakoch vyšších ročníkov stredných škôl) môže nákup a uplatnenie príspevku zrealizovať aj samotný žiak. Zákonný zástupca oprávneného užívateľa/plnoletý oprávnený užívateľ je pri uplatnení príspevku a nákupe zariadenia povinný autorizovanému predajcovi preukázať svoju totožnosť  občianskym preukazom. Predajca následne prostredníctvom informačného systému overí zaradenie zákonného zástupcu/oprávneného užívateľa do jednej zo skupín oprávnených užívateľov a oprávnenosť prijať príspevok. 

Konkrétne práva a povinnosti zákonných zástupcov/plnoletých užívateľov upravuje dohoda/zmluva, ktorú zákonný zástupca/plnoletý užívateľ podpisuje pri nákupe zariadenia, v rámci ktorej je obmedzený aj prípadný predaj zariadenia. 

14. Ako si vybrať vhodné zariadenie?

Definícia a technická špecifikácia okruhu zariadení, na nákup ktorých je možné uplatniť digitálny príspevok sa nachádza tu. Pri samotnom výbere zariadenia je najvhodnejšie poradiť sa s autorizovaným predajcom techniky, prípadne technické  požiadavky na zariadenie vyplývajúce zo študijných potrieb žiaka konzultovať s učiteľom respektíve povereným pracovníkom školy.

15. Aké sú podmienky reklamácie/vrátenia digitálneho zariadenia, v prípade potreby?

 1. Reklamácie zariadení, zakúpených s využitím digitálneho príspevku, fungujú v štandardnom režime. Zákazník je povinný predajcovi predložiť všetky doklady potvrdzujúce zakúpenie zariadenia. V prípade, že je zariadenie neopraviteľné, predajca ho vymení buď za rovnaký model, prípadne vyšší, s doplatkom. 

V súlade s obchodnými podmienkami jednotlivých predajcov je stanovená aj lehota na prípadné vrátenie či výmenu zakúpeného tovaru. Pri zariadeniach zakúpených s využitím digitálneho príspevku platí v tomto prípade rovnaký režim ako pri akciovom tovare, a teda, výmena a vrátenie tovaru možné je, avšak predajca zákazníkovi fyzicky vracia len sumu zaplatenú nad rámec príspevku. V prípade, že sa zákazník na mieste rozhodne príspevok neuplatniť na nákup iného zariadenia, príde oň.

16. V čom spočíva pridaná hodnota digitálneho príspevku? Akým spôsobom sa deti so zariadením naučia pracovať?

Národný projekt počíta s realizáciou širokej mediálnej, komunikačnej a informačnej kampane, ktorá primárne cieli na oprávnených užívateľov príspevku a ich zákonných zástupcov. V rámci edukačnej a informačnej kampane bude vypracovaná metodika, i séria edukačných videí, ktoré zahŕňajú efektívne, plnohodnotné a bezpečné používanie digitálnych zariadení v praxi (vzdelávací obsah pre žiakov, rodičov, i domácnosti). Všetky potrebné údaje, spolu s jednotlivými edukačnými materiálmi, budú verejne dostupné na oficiálnej webstránke projektu (www.digitálnyžiak.sk).

Od počiatočných fáz prípravy projektu, Digitálna koalícia intenzívne komunikuje s jednotlivými samosprávami a školskými asociáciami, ktoré združujú širokú škálu základných, stredných a stredných odborných škôl. Práve tie by mali zabezpečovať distribúciu kľúčových informácií smerom ku oprávneným užívateľom a ich zákonným zástupcom. Počítame aj so zapojením školských digitálnych koordinátorov, ako aj asistentov učiteľov a poverených pracovníkov počas hodín informatiky, ktoré sú štandardnou súčasťou vyučovacieho procesu, a ktoré sú primárne určené na oboznamovanie sa s digitálnou technikou a jej fungovaním. 

Súčasťou realizačných aktivít národného projektu je priamo aj stratégia spolupráce s organizáciami zabezpečujúcimi aktivity s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Cieľom je zabezpečiť podporu a pomoc deťom, ktoré v rámci projektu získajú digitálnu techniku, a to vo forme poskytnutia možností uskladnenia a nabitia zariadenia, možnosti využitia internetového pripojenia a podobne. Práve takýmto spôsobom je možné pre žiakov vytvoriť bezpečné a motivačné prostredie, určené na bezpečné a plnohodnotné používanie digitálnych zariadení na vzdelávacie účely.  


Digitálna koalícia zároveň participuje aj na príprave viacerých opatrení, ktoré budú na projekt Digitálny žiak nadväzovať, a budú súčasťou Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a pripravovaných programov pre ďalšie obdobie. Tie budú priamo adresované práve znevýhodneným skupinám obyvateľstva za cieľom zvyšovania ich digitálnych zručností. Ide napríklad o adresné vzdelávacie aktivity, vytvorenie digitálnych HUBov v prostredí komunitných centier a podobne. 

17. Zaregistroval(a) som svojho žiaka, ktorý nastupoval do prvého ročníka na strednej škole v školskom roku 2023/2024 ešte počas letných prázdnin, informácia o tom, že nárok na príspevok majú aj prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku 2023/2024 však bola zverejnená až 4. 9. 2023. Je teda potrebná opätovná registrácia žiaka?

Ak ste dcéru/syna registrovali ako žiaka prvého ročníka strednej školy pred 1.9.2023 a na strednú školu nastúpil(a) až v školskom roku 2023/2024, v čase registrácie vaše dieťa nespadalo do cieľovej skupiny “prvák strednej školy”.

Opätovná registrácia však nie je potrebná, Digitálna koalícia požiadala ministerstvo investícií o overenie nároku pre všetkých registrovaných “prvákov”, s registráciou do 31.8., s výnimkou tých, ktorým už nárok potvrdený bol.