Projektoví partneri


Spolupracujúce organizáciePovedali o nás


Združenie Rodičia.sk oceňuje iniciatívu zo strany Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky a plne podporuje realizáciu projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak). V období nastupujúcej digitalizácie vzdelávacieho procesu totiž považujeme za nevyhnutné, aby každé dieťa malo doma, prípadne v škole, prístup k zariadeniu, ktoré mu zaručí dostupnosť preňho určeného digitálneho vzdelávacieho obsahu.Tak malá krajina, akou je Slovensko, si nemôže dovoliť nechať desaťtisíce detí bez prístupu k technológiám a k rozvíjaniu ich digitálnej gramotnosti.

Po skúsenosti z obdobia pandémie ochorenia COVID19, kedy sa takmer l2 8000 žiakov a žiačok (18,5% žiackej populácie) neučilo prostredníctvom online vzdelávania, navyše považujeme za našu spoločnú zodpovednosť odstrániť čo najviac prekážok pre prístup žiakov a žiačok k online vzdelávaniu v prípade potreby. Ako ukázal náš vlastný reprezentatívny prieskum z roku 2020, až 46% rodičov naprieč Slovenskom považovalo technické vybavenie ich domácností za negatívny aspekt kvality vzdelávania na diaľku počas pandémie.

Zároveň oceňujeme, že projekt má ambíciu namiesto masívneho centralizovaného nákupu IT zariadení poskytovať poukážky, ktoré umožnia prijímateľom nakupovať na miestnej úrovni také zariadenia, ktoré im vyhovujú a reflektujú ich praktické možnosti. Pevne veríme, že v spolupráci so školami, zriaďovateľmi a miestnymi organizáciami sa navyše podarí prihliadať na konkrétne potreby a životné podmienky konkrétnych žiakov tak, aby vynaložené prostriedky skutočne dlhodobo plnili svoj cieľ.

Matej Stuška,výkonný riaditeľ OZ Rodičia.sk


Mám nádej, že v dnešnej digitálnej dobe budú bezodkladne prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia rovnaký prístup k digitálnym technológiám a zručnostiam každému členovi našej spoločnosti, bez rozdielu. Aj preto oceňujem snahu využiť dostupné európske zdroje a zabezpečiť pre naše deti, prvákov stredoškolákov a žiakov z ekonomicky znevýhodneného prostredia, lepší prístup k digitálnym zariadeniam. Verím, že zabezpečenie techniky je prvým krokom, po ktorom bude nasledovať vzdelávanie a nevyhnutná podpora.

Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)


TENENET o.z. ako prevádzkovateľ SCPP Súkromného centra poradenstva a prevencie vrátane špeciálno pedagogickej poradne, logopédie, školskej psychológie, Komunitných centier a Centra pre deti a rodiny víta aktivity Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pri zámere implementovať „NP Digitálny príspevok pre žiakov SR“, ktorého cieľom je vybavenie cieľových skupín projektu digitálnym vybavením. Vítame všetky aktivity, ktoré prispejú k rozvoju digitálnych zručností, inklúzii a elektronickému vzdelávaniu detí a mladých ľudí, ako kľúčové zručnosti pre ich budúce uplatnenie na trhu práce. Toto podporné stanovisko považujte prosím zároveň ako ponuku na spoluprácu počas implementácie a udržateľnosti projektu z našej strany.

PhDr. Elena Kopcová, PhD., generálna riaditeľka a štatutárna zástupkyňa TENENET o.z.


Platforma komunitných centier vznikla s cieľom zvyšovať povedomie o komunitnej práci a význame komunitných centier ako organizácií, v ktorých sa môžu celé rodiny rozvíjať, vzdelávať sa, pracovať na sebe a rovnako celé komunity, aby mohli nachádzať vzájomnú podporu k svojpomocným riešeniam potrebných pre zvyšovanie kvality života ľudí, ako aj hľadať možnosti participácie na veciach verejných.

Aj z týchto dôvodov Platforma komunitných centier víta národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov Slovenskej republiky.

Covid-19 nám ukázal, kde máme rezervy, preto podporujeme rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rovnako podporujúcu funkciu komunitných centier pri implementácii tohto národného projektu.

Mgr. Peter Németh, štatutárny zástupca Platformy komunitných centier


Vzhľadom na pretrvávajúce komplexné znevýhodnenie marginalizovaných rómskych komunít vyjadruje Občianske združenie Krásny Spiš podporu pre všetky zmysluplné a odborne naplánované a realizované projekty a ich aktivity, ktorých cieľom je zvýšenie počítačovej a digitálnej gramotnosti najmä mladých ľudí z týchto komunít.

Takéto projekty môžu prispieť k postupnému znižovaniu zaostávania mladých Rómov voči majoritnej väčšine v oblasti nových technológií a na poli digitálnej zručnosti. Prirodzeným dôsledkom bude nenahraditeľná podpora jedného z hlavných zámerov strategických rozvojových dokumentov na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktorým je integrácia Rómov na Slovensku.

Miroslav Pollák, predseda OZ Krásny Spiš


Týmto listom Krajské centrum pre rómske otázky (ďalej KCpRO) vyjadruje podporu všetkým zmysluplným aktivitám a projektom zamareným na riešenie nevyhovujúcej a často až absolútne nedôstojnej a zúfalej situácie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Týka sa to aj aktivít zameraných na oblasť zvýšenia počítačovej a digitálnej gramotnosti v tomto prostredí. Marginalizované rómske komunity na Slovensku, čelia mnohonásobnej miere marginalizácie a to nie len vo sfére sociálnej, ale aj vzdelanostnej, zdravotnej, bytovej a pod. Výraznú časť tohto stavu zapríčinila nekompetentnosť, zle rozhodnutia alebo pasivita príslušných štátnych a obecných štruktúr v minulosti. Bohužiaľ v mnohých prípadoch sa s podobným stavom môžeme stretnúť ešte aj dnes. Prekonať tento nevyhovujúci stav, je možné jednak aj kvalitnými politikami na národnej ale aj miestnej úrovni ale aj kvalitnými projektami zameranými na prácu práve z cieľovou skupinou. Veľmi významnú úlohu v týchto aktivitách zohrávajú mladí ľudia. Vďaka značnému mediálnemu pokrytiu aktivít zameraných na prácu s cieľovou skupinou môže vzniknúť dojem, že podobných projektov je už dostatok (alebo dokonca prebytok). V skutočnosti, na veľkosť a hĺbku problému, je ich počet stále vysoko nedostačujúci.

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D., riaditeľ KCpRO


Zlepšenie počítačovej a digitálnej gramotnosti, prevažne u mladých ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, považujeme za prínosné z pohľadu celkového zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne, na ktorú sa kladie čoraz viacej nárokov, ak chce mladý človek úspešne vstúpiť do sveta práce.

Aj keď si uvedomujeme, že napredovanie v oblasti používania digitálnych technológií je iba jedným z mnohých kamienkov v celkovej mozaike pre lepšie začlenenie príslušníkov MRK do spoločnosti, vyjadrujeme tomuto projektu svoju podporu.

Igor André, Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.