Výzva na registráciu zmluvného predajcu digitálnej techniky v národnom projekte Digitálny príspevok pre žiakov SR


Riadiaci výbor Národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak),

si dovoľuje informovať subjekty podnikajúce v predaji výpočtovej techniky o realizácii národného projektu na zabezpečenie vybavenia cieľových skupín projektu digitálnym vybavením formou príspevku na jeho nákup. 

Predmetom národného projektu je vybavenie cieľových skupín žiakov digitálnym vybavením a to formou príspevku na jeho nákup. 

Príspevok vo výške 350 eur, bude realizovaný pri nákupe digitálneho zariadenia typu Notebook, Tablet, alebo All in one počítač v sieti zmluvných maloobchodných predajní počítačovej a digitálnej techniky.

Predaj digitálnej techniky pre oprávnených užívateľov v rámci projektu Digitálny žiak bude umožnený predajcom s uzatvorenou zmluvou o spolupráci s prijímateľom národného projektu, teda Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia). Registračný formulár je možné vyplniť a odoslať na stránke www.digitalnyziak.sk/predajcovia.

 

Cieľovými skupinami projektu sú:

 • žiaci ako členovia domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima)
 • žiaci, ktorí disponujú vyjadrením zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (§ 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č. 245/2008)
 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti, ktorá neprekračuje 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023). 

 

Overenie nároku na príspevok sa uskutoční priamo cez online informačný systém projektu, do ktorého predajcovia získajú prístup po splnení obligatórneho poučenia s validáciou. Zmluvný partner musí pri registrácii splniť nasledujúce kritériá:

 • má formálne oprávnenie na predaj telekomunikačnej a počítačovej techniky
 • má fyzickú prevádzku  štandardného retailového typu (konečný zákazník) s profesionálnym personálom školeným na predaj počítačovej a telekomunikačnej techniky
 • má technické a personálne zázemie určené na realizáciu služieb inštalácie zariadení a technickej podpory
 • prevádzkuje službu zákazníckej podpory v rozsahu minimálne 7dní x 8 hodín.
 • má technické vybavenie na zabezpečenie práce s vonkajšími aplikáciami, zabezpečenie tlače a scanovania dokumentov 
 • zabezpečí účasť zamestnancov predaja na online školení a autorizačnom teste k predajnému procesu projektu Digitálny žiak
 • garantuje skladové zásoby zariadení spĺňajúcich technickú špecifikáciu projektu v minimálnom rozsahu 300 kusov
 • berie na vedomie a akceptuje, že proces preplatenia príspevku za predaj digitálnej techniky oprávnenému užívateľovi digitálneho príspevku bude realizovaný prijímateľom národného projektu – Digitálnou koalíciou – po splnení všetkých formálnych podmienok, najmä súladu typu predaného zariadenia s technickou špecifikáciou, dodaní všetkých požadovaných údajov a dokumentov (S/N alebo IMEI zariadenia, kópia daňového dokladu, kópia občianskeho preukazu užívateľa alebo jeho zákonného zástupcu, scan podpísanej zmluvy s užívateľom príspevku), spustení zariadenia na prevádzke predajcu a zabezpečení základného nastavenia zariadenia a korektnom spracovaní celého predajného procesu v aplikácii „Digitálny žiak“.
 • berie na vedomie a akceptuje, že proces preplatenia príspevku predajcovi môže trvať do 90 dní od uskutočnenia predaja

* Definícia procesu refundácie príspevku bude súčasťou zmluvy o spolupráci.

 

Technická špecifikácia zariadení, ktoré je možné zakúpiť použitím príspevku (s možnosťou príplatku), je definované ako zariadenie obsahujúce najmenej všetky nižšie uvedené súčasti:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií
 • fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo
 • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
 • zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón
 • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi
 • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – napríklad zabudovaný SIM slot alebo možnosť pripojenia modemu pre 4G sieť

V danom ponímaní sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov, pričom:

 • zariadenie musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém – jeho najnovšiu verziu, prípadne verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia (software) lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový software, a je tiež kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí – najmä Edunet a pod.
 • zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)
 • zariadenie musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania

* Výška príspevku neohraničuje cenu zakúpeného zariadenia. Užívateľ digitálneho príspevku/zákonný zástupca môže s vlastným doplatkom nakúpiť zariadenie a príslušenstvo aj nad rámec technickej špecifikácie a hodnoty príspevku.

* Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre.

* Digitálny príspevok nie je možné využiť na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov  a podobne.