Dôležité informácie a usmernenie k overovaniu nároku na príspevok


Obdržali ste od Digitálnej koalície SMS správu o opätovnom overení nároku vášho žiaka na príspevok? Prinášame vám prehľadné usmernenie určené pre všetkých registrovaných žiakov, ktorých nárok zatiaľ nebol štátom potvrdený. 

ŽIACI POCHÁDZAJÚCI ZO ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Aktuálne prebieha v jednotlivých štátnych registroch overovanie nároku na poskytnutie príspevku v skupine žiakov, ktorí sa registrovali v kategórii „Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)“.

Jedná sa o časovo a administratívne náročný overovací proces, ktorý vyžaduje súčinnosť viacerých registrov ministerstiev, no aj týmto spôsobom vás chceme ubezpečiť, že každý žiak, ktorý  má v tejto skupine nárok na poskytnutie príspevku, bude overený a bude mať dostatok času na uplatnenie príspevku na nákup techniky v sieti zmluvných predajní.

Vzhľadom na špecifiká všetkých cieľových skupín zo sociálne znevýhodneného prostredia a náročnosť vlastnej identifikácie registrujúceho žiaka/zákonného zástupcu overí Digitálna koalícia nárok na poskytnutie príspevku v kategórii Medián príjmu“ aj u žiakov, ktorí sa registrovali v ostatných skupinách zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich nárok nebol potvrdený v skupine pre ktorú sa registrovali. Sú to nasledujúce skupiny:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácností v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

Opätovná registrácia vášho žiaka nie je potrebná. V prípade potvrdenia nároku vám zašleme SMS s validačným kódom. Prosíme vás, aby ste počkali na zaslanie SMS správy. Overiť  si priebežne stav svojej registrácie môžete priamo na tomto odkaze. 

ŽIACI PRVÉHO ROČNÍKA STREDNÝCH ŠKÔL 

Zároveň by sme vás radi informovali, že v prípade, že ste svojho žiaka registrovali v kategórii „Žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8- ročných študijných odborov stredných škôl“ pred 31. augustom 2023, vašu registráciu automaticky zaradíme do overenia nároku aj v školskom roku 2023/2024.

Opätovná registrácia vášho žiaka nie je potrebná. V prípade potvrdenia nároku vám zašleme SMS s validačným kódom. Prosíme vás, aby ste počkali na zaslanie SMS správy. Overiť  si priebežne stav svojej registrácie môžete priamo na tomto odkaze.